Alkoholpolitik

Alkohol, ryge- og rusmiddelpolitik for Spjellerup Friskole og Fribørnehave

Indledning

Der kan være mange holdninger i spil, når en skole og børnehave skal lave sin Alkohol- og rusmiddelpolitik. Nogle har den opfattelse, at såfremt man helt forbyder indtagelse af alkohol, så løser det automatisk de problematikker, der kan være omkring alkohol, for børnene.

På Spjellerup Friskole og Fribørnehave har vi valgt at lægge en lidt anden vinkel, idet vi mener, at indtagelse af alkohol i Danmark, i rigtig mange sammenhænge, er en del af vores kultur og at det derfor indgår naturligt ved højtider, familiefester, fredagsmiddage sammen med familien osv.

For os er det derfor også vigtigt, at indtagelse på skolen og i børnehaven ikke blot forbydes i almindelighed, men at eleverne/børnene har mulighed for at opleve, at voksne godt kan nyde alkohol på fornuftig vis, hvis der er en god anledning til det.

Vi vil gennem dette dokument fastlægge, hvilke holdninger og regler, som skolen har til indtagelse af rusmidler og alkohol, samt rygning af cigaretter, for så vidt angår eleverne, forældrene og personalet.

Formålet med denne alkohol-, rusmiddel- og rygepolitik:

  • At sætte rammerne for brugen af alkohol, rusmidler og rygning på skolen og i børnehaven
  • At arbejde forebyggende omkring alkohol, rusmidler og rygning i forhold til eleverne
  • At fastsætte en personalepolitik på området

Skolens og børnehavens holdninger er:

  • At alkohol, rusmidler og cigaretter ikke er noget for børn
  • At ansatte, der udfører deres job, altid opfattes som professionelle og ikke som privatpersoner
  • At alkohol- og misbrugsproblemer ikke er en privatsag

Skolens politik over for eleverne er:

Hvad angår forbudte rusmidler, så kan det på ingen måde og på noget tidspunkt accepteres, at elever har taget forbudte rusmidler eller er i besiddelse af dette på skolens område. Dette gælder også ved ture, lejrskoler eller arrangementer i skolens regi. Hvis eleverne opdages i at indtage eller besidde rusmidler, kontaktes forældrene straks og eleven bortvises uden varsel fra skolen.

Hvad angår elevernes indtagelse af alkohol, samt besiddelse af dette på skolens grund, så accepteres det ikke. Dette gælder også, ved ture, lejrskoler eller arrangementer i skolens regi. Hvis en elev tages i dette, kontaktes forældrene straks og eleven hjemsendes midlertidigt. Bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til hvilke konsekvenser handlingen skal have for eleven.

Hvad angår rygning eller besiddelse af cigaretter eller E-cigaretter, så kan dette heller ikke accepteres, hverken på skolens område, eller på tidspunkter, hvor eleven deltager i et skolearrangement. Hvis dette sker, vil forældrene straks blive kontaktet og eleven vil få en kraftig påtale, hvor det gøres klart, at det vil være bortvisningsgrund, såfremt dette sker igen.

Eleverne og det forebyggende omkring rusmidler, alkohol og rygning

Det er meget vigtigt, at eleverne ikke overlades til sig selv, når de skal forholde sig til alkohol, rusmidler og rygning. Som skole føler vi derfor et stort ansvar for, at oplyse og formidle om mange af de problemstillinger, der er forbundet med indtagelse af alkohol og rusmidler, samt rygning. I den forbindelse prøver vi at få eleverne til at tilegne sig nogle sunde holdninger til brugen af alkohol og rusmidler, samt rygning.

Dette gør vi dels ved selv at lave undervisningsforløb for eleverne, samt gennem et tæt samarbejde med Faxe Kommunes SSP medarbejdere. (SSP er en forkortelse af SkoleSocialforvaltning-Politi)

Skolens politik over for forældrene

Det er normalt ikke tilladt at indtage eller nyde alkohol på skolens grund. Ved særlige lejligheder, som er nævnt nedenfor, er det dog tilladt at nyde alkohol, som en naturlig del af et arrangement.

Med denne alkohol- og rusmiddelpolitik vil vi præcisere, at beruset eller påvirket adfærd ikke er acceptabel på Spjellerup Friskole. Det er således ikke acceptabelt, at forældre er synligt påvirkede af alkohol eller rusmidler, når de er på skolens område eller deltager ved lejligheder, hvor skolen eller børnehaven er vært. Hvad angår rygning, så følger Spjellerup Friskole dansk lovgivning og her må der ikke ryges på skolens område.

Da Spjellerup Friskole er en forældrestyret skole
forventes det, at såvel forældre som personale påtaler dette. Dette gælder også, hvis forældre virker påvirkede under afhentning af deres barn.

Ved følgende lejligheder kan forældre nyde alkohol, som skolen og børnehaven selv indkøber:

  • Ved middagen omkring lejrskoleafslutning
  • Ved frokosten efter arbejdslørdage
  • Ved den årlige sommerfest
  • Gløgg ved julearrangementer

Arrangementer arrangeret af forældre på skolens område

Ved klasse- og børnehavearrangementer arrangeret af forældrene, på skolens matrikel, er det forældrerådet, der beslutter om der kan nydes øl, vin eller gløgg)

Skolens politik over for personalet

Der gælder de samme regler for personalet på Spjellerup Friskole og Fribørnehave, som der gælder for forældrene, dog har personalet en skærpet forpligtelse til at være ædruelige, idet de 1repræsenterer skolen, som professionelle medarbejdere.
Skolens ledelse kan tillade indtagelse af alkohol, hvor skolen er vært for personalearrangementer, uden for skolens og børnehavens åbningstid.

Hvis det erfares, at en medarbejder har et misbrugsproblem tilbydes passende hjælp i form af behandling. De nærmere rammer aftales i hvert tilfælde, mellem den pågældende, tillidsrepræsentanten og skolens ledelse og bestyrelse.

Enhver overtrædelse af disse regler behandles efter de normale ansættelsesmæssige regler og det vurderes fra sag til sag, hvad der er rigtigt at gøre.

Januar 2014

Bestyrelsen for Spjellerup Friskole

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.