Spjellerup Friskoles strategi mod mobning

Formål med strategi mod mobning

Elever på spjellerupfriskole skal leve op til skolens værdier, som fremgår af skolens værdigrundlag.
Som elev på Spjellerupfriskole skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance og lære de sociale spilleregler.

Formålet med denne strategi mod mobning er at sikre at skolen har et godt læringsmiljø og forebygger mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden.

Spjellerupfriskole tolerer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og handle på.

Definitioner

Mobning er, både off- og online, når nogen holder andre uden for fællesskabet. Mobningen viser sig f.eks. ved, at den, der bliver mobbet, forfølges med slag, riv, spark eller anden voldsom adfærd. Mobning kan

også være hånlige tilråb, sladder, øgenavne eller sarkasme. Mobning kan være ‘skjult’ eller indirekte for andre. Det kan være, at den, der bliver mobbet, aldrig får svar på sine spørgsmål eller bare aldrig bliver spurgt om noget. Aldrig bliver inviteret med, når de andre skal noget, eller at der aldrig kommer nogen, når den, der bliver mobbet, inviterer.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier eller via fx SMS. Den adskiller sig fra den ikke-digitale mobning, da den også kan foregå uden for skoletiden.

Eksempler på digital mobning er:

At lægge eller dele krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier
At udelukke bestemte personer fra sociale fora fx en klassegruppe på facebook
Hvis en gruppe bevidst ignorerer eller kommer med negativ feedback på bestemte personers opslag.

Mobning kan tage mange former:

Verbalt: fx øgenavne, grimme eller sårende bemærkninger
Socialt: fx at andre vender øjne af eleven, hvisken, tavshed eller at eleven bliver holdt uden for fællesskabet
Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting
Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort i klassen
Fysisk: fx direkte forfølgelse eller at eleven bliver slået eller sparket.

Spjellerup Friskoles Ledelse forpligtiger sig til at:

Sikre at alle medarbejdere har kendskab til Spjellerup Friskoles strategi mod mobning.

Mindst hvert andet år at gennemføre, undersøgelse af undervisningsmiljøet.

Afholde mindst et årligt trivselsmøde om alle skolens klasser.

At man som ansat udveksler gensidig information ved konkrete problemer og oplevelser.

Klasseteam og lærere

Må både have fokus på hele klassens og den enkelte elevs trivsel.
Ved skolestart, drøfte hvad god klasserumskultur er, og hvordan man sikrer trivsel og undgår konflikter og mobning; gennemgå strategi mod mobning i klassen og på første forældremøde.

Opstille klasseregler herunder regler for en god digital tone
Skabe og gennemføre fællesskabsfremmende aktiviteter
Arbejde med klasserne og sikre, at alle børn ved at det ikke kun er den eller de som mobber som har ansvaret.

Alle som ser symptomer på mistrivsel, eller ved noget, er ved at rette henvendelse til skolen, med til at afhjælpe problemet, samt sikre åbenhed om trivselsmæssige problemer både over for hinanden og i forhold til skolen. Alle er medansvarlige for, at skolen er et fællesskab, der er åbent for alle.

Tager tydelig afstand fra mobning

Tager deres del af ansvaret for at lære deres børn om etik på nettet og de sociale medier.

Forventninger til forældrene:

At de i ord og handling er tydelige voksne og udviser respekt for andre mennesker og deres forskellighed fx
omtale børn og voksne respektfuldt
være loyale over for skolen
rette henvendelse til skolen ved opmærksomhed og reaktion på symptomer ved mistrivsel.
Åbenhed om trivselsmæssige problemer både over for hinanden og i forhold til skolen.
Medansvarlige for, at skolen er et fællesskab, der er åbent for alle
Tager tydelig afstand fra mobning
Tager deres del af ansvaret for at lære deres børn om etik på nettet og de sociale medier

Forventninger til eleverne:

Alle siger fra over for mobning
Respekt og tolerance for menneskers forskellighed; der skal være plads til alle i klassefællesskabet
Ingen deler billeder og film uden samtykke
Ingen deler nøgenbilleder
Alle opretholder en god tone, også på de sociale medier – man skriver kun noget, man også ville kunne sige ansigt til ansigt
tager kontakt til lærere og ledelse ved den mindste mistanke om mobning

Handleplan

Ved henvendelse fra forældre eller man som medarbejder på skolen selv observerer mobning, tager han/hun straks kontakt til nærmeste leder hvor de sammen vurderer, om der er tale om mobning.

Alle omkring skolen (medarbejdere, elever og forældre) er forpligtet til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til løsning af problemet.

I en mobningssag er kontaktlæreren som udgangspunkt ”tovholder” og sørger for, at sagen og ikke ”offeret” kommer i fokus.

Ved mobning skal både ”mobbers” og ”offers” forældres underrettes og eventuelt inddrages aktivt alt efter sagens karakter. Dette vurderes af kontaktlærer/lærerteamet i samråd med skoleleder
Ved en hver mobbesag udarbejdes der en handleplan. Elementer i en sådan handleplan kan være:
Møde med klassens lærer/klasseteamet
Møde med mobbeoffer og forældre
Samtale mellem mobbeoffer og mobber

Opfølgning på handleplan

Lærere og pædagoger taler med involverede børn, enkeltvis og/eller samlet.
Samtale i klassen om, hvordan lignende episoder kan forhindres

Indkaldelse til forældremøde

Da digital mobning kan foregå over døgnets 24 timer, må der i de tilfælde, hvor der er tale om digital mobning, foretages en vurdering af, hvor ansvaret for indsatser og koordinering i første omgang ligger. Ligger ansvaret hos hjemmet, skolen eller i samarbejdet mellem skole og hjem?

Indenfor 10 arbejdsdage udarbejder kontaktlærer i samarbejde med ledelsen en detaljeret handleplan med pædagogiske indsatser og evalueringstidspunkt.
Gentagne mobberier iværksat af den samme elev vil medføre bortvisning fra skolen i op til 14 dage og en vurdering af det hensigtsmæssige i en fortsat skolegang på spjellerupfriskole.

Er der behov for det, kan et forældremøde arrangeres.

Om nødvendigt laves en handleplan – og der aftales opfølgning.

Vedtaget af bestyrelsen og personale – 26. marts 2020

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.